Bra lærertetthet I Hallingdal

Utdanningsforbundet vil ha et nytt minimumskrav for antall lærere pr. elev. Et maksimumstak på 15 elever pr. lærer på 1.–4. trinn og 20 elever pr. lærer på 5.–10. trinn på hver enkelt skole, er av Utdanningsforbundet løftet frem som valgkampen viktigste skolesak.

I Hallingdal er det bare Gol som vil tjene på et slikt forslag. Ser vi på tallene som Utdanningsdirektoratet har lagt frem er lærertettheten stort sett under minstekravet i Hallingdal, mens I byene er tallene langt dårligere.

Som tallene viser lengre ned i saken, ville alle kommuner i Hallingdal unntatt Gol oppfylt en norm på 15 elever pr. lærer på småtrinnet. Oslo havner på en lærertetthet på 20,53.

Det finnes ikke statistikk på klassestørrelse. Tallene som brukes om lærertetthet kalles «gruppestørrelse 2» og skal si noe om hvor mange lærere det er pr. elev i ordinær undervisning (se fakta under).

Flå: Lærertetthet 11,3,elever 1-4 klasse 40
Nes :Lærertetthet 14.73, elever 1-4 klasse 996
Epostavisen tipper at elevtallet på Nes er feil i statistikken da de neppe har 996 elever i 1-4 klasse.
Ål :Lærertetthet 10.73, elever 1-4 klasse 245
Gol: Lærertetthet 17.66, elever 1-4 klasse 198
Hol: Lærertetthet 10.64,  elever 1-4 klasse 147
Hemsedal: Lærertetthet 13,74, elever 1-4 klasse 136

FAKTA: HVA ER GRUPPESTØRRELSE 2?
Gruppestørrelse 2 gir en indikasjon på antall elever pr. lærer i ordinær undervisning.

For å komme frem til tallet, deler man elevtimer på undervisningstimer, men trekker fra timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

Gruppestørrelse er ikke det samme som størrelsen på klassen, men skal gi et bilde av ressurssituasjonen ved skolen.

Saken er hentet fra Aftenposten