Klart for nytt Langfjellaseminar!, Vil produsere ny kunnskap og forståelse

Langfjellaseminaret er for alle – og i det ligger de største ambisjoner: Langfjellaseminaret vil produsere ny kunnskap ved at alle mulige folk møtes og utveksler kompetanse og erfaringer.

Etter noen års utvikling av et konsept, arrangerte Hol pensjonat, Natur- og kultursenter i august 2013 det første Langfjellaseminaret, på Krækkjahytta. Villreinsenter Sør var medarrangør den gangen, ansvarlig for forkonferansen, som gikk på Geiterygghytta.

Konferansen vakte både regional og nasjonal oppmerksomhet. Man så spiren til en ny type samtale, som genererer ny kunnskap, men også bidrar til mer konstruktivt samarbeid mellom ulike nivåer og aktører i naturforvaltningen.
Seminaret i 2015 ble like spennende.

Programmet i 2017
12.-13.8 er det klart for nytt seminar på Krækkjahytta. Overskriften denne gangen er: «Demokratisk naturforvaltning». Ordføreren i Hol ønsker velkommen. Blant de som innleder er Mattis Danielsen og Hege Skalleberg Gjerde, to arkeologer med et samisk perspektiv på reinen og fjella. Hvem bodde i fjella her for tusen år siden?

Den rutinerte fjellarkeologen Lil Gustafson kommer med nye perspektiver på en gammel Hardangervidda-fangstboplass. Anne Mari Aamelfot Hjelle fra turistforeningen ser på nye måter å bruke fjellet på, som sykkel og kite: blir det nye konflikter, eller fredelig sameksistens? Sveinung Hansen, presten i Holsbygda, reflekterer over ungdom og fjell. Og, hva med skrantesjuke (cwd)? Eystein Skjerve fra Veterinærhøgskolen hjelper oss med å forstå den. Kjell Slåtten er en underholdende foredragsholder, og vil fortelle om den nylig ombygde Krækkjahytta, og dens historie. Og enda kommer det nok noen godbiter til på programmet – vent og se!

Mer om konseptet
Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

– Vi har et sterkt ønske om at den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes, sier Ola Vaagan Slåtten. – Her skal alle stemmer høres! Både teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap skal fram, og ulike syn på utviklinga framover og verdien av dette. – Vi håper og tror seminaret vil fungere som en møteplass for enda bedre fjellforvaltning, sier Slåtten.

Langfjella
Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon, der er det tamrein.

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder, kan vi lese på Villrein.no. Og de har flere opplysninger å komme med: Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge.

Pressemelding fra OVS