Regjeringen legger frem statsbudsjettet

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet. Epostavisen legger her ut hva som har innvirkning på oss som bor i Hallingdal. Saken oppdateres etter hvert.

Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog.
Regjeringen les her  

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. Det er 2,3 milliarder mer enn i budsjettforslaget for 2017

Ny døgnhvileplass på Gol, Gol kommune
Innenfor de foreslåtte midlene til mindre tiltak legges det opp til å etablere
døgnhvileplass på Gol.

Planlegging av Ringeriksbanen
Innenfor foreslått bevilgning til planlegging er det satt av 576 millioner kroner til
videre planlegging av den nye InterCity-strekningen mellom Sandvika og Hønefoss
ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss, med sikte på i mulig anleggsstart i
2021/2022.

Ringeriksbanen gir om lag én time redusert reisetid på strekningen Oslo – Hønefoss
og videre på Bergensbanen. Utbyggingen gir en betydelig forbedring i reisetilbudet
mellom Ringerike og Oslo-området. Jernbaneprosjektet omfatter om lag 40 km med
dobbeltspor fra Jong vest for Sandvika til Sundvollen.
Foreløpig kostnadsanslag for hele fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen er på om lag
28,3 milliarder kroner.

EI6 Sandvika-Wøyen,
I alt 280 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. Av
dette beløpet settes det av 38 millioner kroner i statlige midler, og det forutsettes
242 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår
som en del av Oslopakke 3. Anleggsarbeidet startet i januar 2015, og prosjektet
ventes åpnet for trafikk i 2019. Ny E16 legger til rette for en utvikling av
Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer.

E16 Bjørum-Skaret
Det foreslås i alt 60 millioner kroner til E16 Bjørum-Skaret til forberedende
arbeider, hvorav 30 millioner kroner i statlige midler og 30 millioner kroner som
forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter
bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en
tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud
for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et
lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart mot slutten av 2018, og prosjektet
ventes åpnet for trafikk i 2023.

Hardangerbrua
Regjeringen vil sette av midler til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggingen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

E16 Vossebanen Stanghelle-Arna
Det er satt av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på
strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei
og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens
vegvesenet

Vossebanen: Arna-Fløen
611 millioner kroner er satt av til videreføring av prosjektet Arna-Fløen. Prosjektet
omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna
stasjon, nye broer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel. Nye
Ulriken tunnel planlegges tatt i bruk i 2020. Deretter gjennomføres oppgradering av
dagens tunnel.